Materialienseiten > Konventsitzung > 1/KSITZ

Österreich-Konvent: Rednerliste
TOP 1-1 Österreich Konvent
Konstituierung des Konvents
Einzelredezeitbeschränkung: 5
  


TOP 2-2 Österreich Konvent
Grundsatzerklärung des Vorsitzenden des Konvents
Einzelredezeitbeschränkung: 5
  


TOP 3-3 Österreich Konvent
Generaldebatte
Einzelredezeitbeschränkung: 5
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Franz Fiedler (A) 10:42 5
  2 + Angela Orthner (A) 10:42 5
  3 + Dr. Heinz Fischer (A) 10:42 5
  4 + Dr. Dieter Böhmdorfer (A) 10:43 5
  5 + Dr. Eva Glawischnig (A) 10:43 5
  6 + Dr. Andreas Khol (A) 10:43 5
  7 + Dr. Wolfgang Schüssel (A) 10:43 5
  8 + Mag. Herbert Haupt (A) 10:43 5
  9 + Herwig Hösele (A) 10:43 5
  10 + Waltraud Klasnic (A) 10:43 5
  11 + Dr. Michael Häupl (A) 10:43 5
  12 + Helmut Mödlhammer (A) 10:43 5
  13 + Bernd Vögerle (A) 10:43 5
  14 + Dr. Clemens Jabloner (A) 10:43 5
  15 + Dr. Bernd-Christian Funk (A) 10:43 5
  16 + Dr. Gerhart Holzinger (A) 10:44 5
  17 + Elisabeth Gehrer (A) 10:44 5
  18 + Dr. Ernst Strasser (A) 10:44 5
  19 + Dr. Christoph Leitl (A) 10:44 5
  20 + Dr. Herbert Sausgruber (A) 10:44 5
  21 + Dr. Theo Öhlinger (A) 10:44 5
  22 + Manfred Dörler (A) 10:44 5
  23 + Ing. Georg Griessner (A) 10:44 5
  24 + Dr. Evelin Lichtenberger (A) 10:44 5
  25 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic (A) 10:44 5
  26 + Mag. Terezija Stoisits (A) 10:44 5
  27 + Dr. Peter Kostelka (A) 10:44 5
  28 + Dr. Manfred Matzka (A) 10:44 5
  29 + Dr. Josef Pühringer (A) 10:44 5
  30 + Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (A) 10:44 5
  31 + Mag. Herbert Tumpel (A) 10:44 5
Haftungsausschluss