Materialienseiten > Konventsitzung > 2/KSITZ

Österreich-Konvent: Rednerliste
TOP 1-1 Österreich Konvent
Geschäftsordnung des Konvents
Einzelredezeitbeschränkung: 5
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Claudia Kahr (A) 09:14 2:57 5
  2 + Dr. Clemens Jabloner (A) 09:18 0:56 5
  3 + Mag. Renate Brauner (A) 09:20 1:02 5


TOP 2-2 Österreich Konvent
Fortsetzung der Generaldebatte vom 30. Juni 2003
Einzelredezeitbeschränkung: 5
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Ing. Helmut Mader (A) 09:23 3:37 5
  2 + Dr. Peter Bussjäger (A) 09:27 5:00 5
  3 + Mag. Renate Brauner (A) 09:32 4:51 5
  4 + Johann Hatzl (A) 09:37 4:53 5
  5 + Walter Prior (A) 09:42 5:00 5
  6 + Dr. Robert Tauber (A) 09:48 4:30 5
  7 + Friedrich Verzetnitsch (A) 09:53 4:39 5
  8 + Dr. Peter Wittmann (A) 09:58 5:00 5
  9 + Albrecht Konecny (A) 10:04 4:55 5
  10 + Dr. Bernhard Raschauer (A) 10:10 4:39 5
  11 + Dr. Peter Böhm (A) 10:15 5:00 5
  12 + Dr. Günther Voith (A) 10:21 3:37 5
  13 + Dr. Karl Korinek (A) 10:24 4:54 5
  14 + Mag. Werner Wutscher (A) 10:30 3:54 5
  15 + Dr. Klaus Wutte (A) 10:34 5:00 5
  16 + Dr. Klaus Poier (A) 10:40 5:00 5
  17 + Dr. Herbert Haller (A) 10:45 4:00 5
  18 + Dr. Michaela Pfeiffenberger (A) 10:50 4:50 5
  19 + Dr. Christoph Grabenwarter (A) 10:55 5:00 5
  20 + DDr. Karl Lengheimer (A) 11:01 4:43 5
  21 + Dr. Elfriede Mayrhofer (A) 11:06 5:00 5
  22 + Dipl.-Ing. Josef Pröll (A) 11:11 4:59 5
  23 + Dr. Reinhard Rack (A) 11:16 5:00 5
  24 + Dr. Johann Rzeszut (A) 11:23 5:00 5


TOP 3-3 Österreich Konvent
Bestimmungen der Ausschüsse des Konvents
Einzelredezeitbeschränkung: 5
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Andreas Khol (A) 11:31 5:00 5
  2 + Dr. Johannes Schnizer (A) 11:38 1:36 5
  3 + Dr. Claudia Kahr (A) 11:41 1:11 5
  4 + Dr. Clemens Jabloner (A) 11:42 0:55 5
  5 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic (A) 11:44 3:18 5
  6 + Dr. Gerhart Holzinger (A) 11:48 3:13 5
  7 + Dr. Peter Bussjäger (A) 11:51 1:11 5
  8 + Dr. Andreas Khol (A) 11:53 2:46 5
  9 + Dr. Karl Korinek (A) 11:56 2:06 5
Haftungsausschluss